کشورمان نیازمند تفسیر نیست، نیازمند تغییر است، عمل کنیم
خودرهاگران / کورش عرفانی
12-Jul-2011 (3 comments)

. ایران ما دیگر در موقعیتی نیست که به حرف و تحلیل و تفسیر نیاز داشته باشد. چیزی اگر مورد نیاز است تغییر است نه دیگر تفسیر. تغییر با عمل می آید. عمل نیز حاصل آگاهی و اراده است. 

>>>
recommended by David ET

Share/Save/Bookmark

 
Mammad

Erfani is a MKO

by Mammad on

Mammad


Arthimis

 اما اکثریت به

Arthimis


 اما اکثریت به پلیدسالاری جمهوری اسلامی تن داد و با آن همگون شد و به صف" "عظیم تخریب گران یعنی همان دشمنان انسانیت و عقلانیت پیوست. 

Once again, 100% correct, unfortunately... I will go even beyond and believe many have become very rich by joining the I.R. on almost every level. Those who are currently on vacation mainly in Turkey & Dubai and also North America & Europe!!! Those who in a democratic & lawful Iran (or anywhere else in the world for that matter...) mostly are not qualified to even be hired & hold a minimum wage type of job.

A fragment of Hounor and Consciousness is what those so called Iranians need ...

Free Iran. 


Maryam Hojjat

Excellent article

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting.