طائب: مشایی ابوبکر زمان و نفوذی یهود است
Entekhab
06-Jul-2011

وی گفت: امروز اگر مشایی را بشناسیم اعتراض ما به احمدی نژاد فروكش خواهد كرد، مشایی فردی بسیار پیچیده، امنیتی، كاربلد و جاسوس است. مشایی از سال 59 كه سپاه تشكیل شد در اطلاعات رامسر از نیروهای آقای سردار نقدی بود بنابراین كارهای اطلاعاتی را آموخت و در ایجاد وزارت اطلاعات او نیروی وزارتی و بازجو شد. هنر بازجو در آن موقع این بود كه كسی را كه بازجویی می كنند، توبه كند؛ یكی از سوژه های ایشان كه تواب شد خانمی بود كه توابه شد(گفت نظام حقه و ما باطلیم و توبه كرد) و مشایی با این خانم ازدواج كرد لذا از وزارت اطلاعات اخراج شد.

وی اضافه كرد: خانم مشایی دو برادر داشت كه از مجاهدین خلق بودند و هستند كه یكی از آن ها به درك واصل شد. یكی دیگر هم در این حمله كه جدیدا به اردوگاه اشرف در عراق شد، احتمالا فوت كرده است؛ به دلیل این كه دو تن از اقوام مشایی از مجاهدین خلق بودند از وزارت اطلاعات اخراج شد. مشایی آدم امنیتی كاربلدی بود كه از وزارت اطلاعا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark