محکومیت دو تن از عوامل وزارت اطلاعات در دادگاه پاریس
رادیو کوچه
27-Jun-2011

سرانجام پس از دو سال ، بالاخره حکم دادگاه استیناف پاریس د رباره ″ کتاب واواک در خدمت آیت الله ها ″ و محتویات آن علیه چند ایرانی صادر شد. این راًی در تاریخ پنجشنبه بیست و ششم ماه مه 2011، تحت شماره (02007/10) از سوی شعبه هفتم دادگاه استیناف پاریس علیه این دو نفرصادر شد.در این حکم جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی از شکایات خود نتیجه ای نبردند و محکوم شدند

سرپرست شعبه وزارت اطلاعات درپاریس، یک افسر با تجربه واواک به نام جوادیان است، غلامرضا جعفری و عادل معاونان وی هستند که هویتشان تاکنون مشخص شده است. درباره احسان نراقی، علی راست بین، منوچهر شلالی، سراج میردامادی و جهانگیر شادانلو دربخش های بعدی کتاب و درباره ماًموریت اصلی آنان گفتگو خواهد شد

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark