تجاوز گروهی در کاشمر: متجاوزان فرار هم نکردند
BBC Persian / Hossein Bastani
18-Jun-2011

در حالی که مدت زیادی از خبرساز شدن تجاوز گروهی به ۶ زن در خمینی شهر نمی گذرد، دیروز معلوم شد که حدود دو هفته قبل از وقوع آن جنایت، در شهرستان کاشمر نیز بیش از ۱۰ نفر به زنی تجاوز کرده اند.

نکته قابل توجه در ارتباط با جنایت کاشمر، آن است که چنانکه سایت خبرآنلاین از منبعی در بسیج نقل کرده، عاملان جنایت پس از اولین نوبت دستگیری، به علت نداشتن "شاکی خصوصی" آزاد شده اند.

مهم تر آنکه، وقتی سرانجام قربانی به شکایت از متجاوزان پرداخته، ماموران نیروی انتظامی به روستای محل وقوع جنایت - موسوم به "قوژد" – اعزام شده و این افراد را در همان جا دستگیر کرده اند.

به عبارت دیگر، متجاوزان پس از تجاوز دستجمعی به یک زن روستایی، به سادگی آزاد شده و چنان احساس امنیت داشته اند که حتی نیازی به فرار کردن ندیده اند.

اطلاع دقیقی در دست نیست که پس از دستگیری عاملان تجاوز، چگونه پرونده این جنایت مورد رسیدگی قرار گرفته؛ اما قاسم یعقوبی امام ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark