از رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران، تقاضا می کنم
محمد نوری زاد
27-May-2011 (one comment)

سید عزیز،

چشم به راه توایم . همپای روزگار. که او نیز با بازی های پنهان و آشکارخود ، چشم به راه توست.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Shame on Nourizad,

by Maryam Hojjat on

Shame on any one who ask this criminal, thief, lier, & Shayad e Rahbar anything.