اعتراف به تقلب یا بدنبال رضایت مهندس موسوی:آیا اورهبررا خواهد بخشید؟
Dalghak Irani
26-May-2011 (one comment)

4- این تحقیق وتفحص که برعکس طرح وتصویب ضرب العجلی اش به این زودی ها شروع نخواهد شد. کاربردی دوگانه دارد. تحبیب برای مهندس موسوی وتهدید برای احمدی نژاد. به این عبارت دقیق که وجه ایجابی اش مربوط است به جناح چپ و اصلاح طلبان که رهبر وجناح اصولگرا بزرگترین سند معترضان برای ادعای تقلب "رأی سازی" را قبول کرده است وحاضراست درصورت عدم تمکین احمدی نژاد آنرا بجریان بیندازد. لذا می خواهند که با این عمل خود دست دراز شده بسوی مهندس موسوی را یک دست صادقانه بشناسانند. به احمدی نژاد این پالس را بفرستند که ما کمترین شرافتی درتصمیم گیری هایمان نداریم واگربرای انکارموضوع دو سال کشور را صحنۀ کشت وکشتار وسرکوب کردیم. می توانیم دریک چرخش 180 درجه ای و با تأیید همان موضوع انکارشده مان رییس جمهورمحبوب ازمشروطه تاکنون را هم از دم تیغ بگذرانیم.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mammad

I do not believe the author

by Mammad on

He does not know Mousavi. If he were to "forgive" Khamenei, he would have done it a long time ago. He also reads too much into what Tajzadeh and Shakouri-Rad say, and does not understand them. And, Mohajerani spoke for himself, not for the GM, and was severely criticized for it.

 

Mammad