کلینتون پیرامون برنامه صدور روداید برای ایران
State Department
20-May-2011

سخنان ویدیویی هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه در ارتباط با برنامه صدور روداید برای ایران جمعه، ۲۰ مه ۲۰۱۱

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark