طراحي غرب براي ايجاد خشكسالي در برخي از مناطق جهان از جمله ايران
ایرنا
19-May-2011 (one comment)

احمدی نژاد: بر اساس اخباري كه صحت آن در مورد وضعيت آب و هوا مورد تاييد قرار گرفته است، كشورهاي اروپايي با استفاده از تجهيزاتي خاص، به گونه اي عمل كرده اند كه ابرها تخليه شده و ابرهاي بارش زا به كشوري هاي منطقه از جمله ايران نرسد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Unreal...

by vildemose on

Unreal...