گاز اشك آور این بار به سعید حدادیان رسید
Ayandeh News
12-May-2011

یكی از افراد حاضر در مسجد هنگام مداحی حدادیان با بی احترامی به برخی شخصیت های كشوری، وی را بخاطر اظهاراتش درباره جریان انحرافی مورد خطاب و سرزنش قرار داد.

عده ای از افراد ناشناس در حمایت از جریان انحرافی، یك مراسم مذهبی را به تشنج كشیدند.

به گزارش فردا، در این مراسم مذهبی كه حاج سعید حدادیان به دعوت هیات امنای علی بن ابیطالب (ع)واقع در خیابان آذربایجان مشغول روضه خوانی بود، عده ای از افراد با به تشنج كشاندن مراسم، ضمن استفاده از گاز اشك آور ‌به برخی از افراد حاضر در مسجد حمله كردند.

بنابر گزارش خبرنگار ما، یكی از افراد حاضر در مسجد هنگام مداحی حدادیان با بی احترامی به برخی شخصیت های كشوری، وی را بخاطر اظهاراتش درباره جریان انحرافی مورد خطاب و سرزنش قرار داد.

در این هنگام حدادیان، ضمن آرام كردن وی و كنترل فضای مراسم، ادامه مجلس را انجام و به پایان رساند.

اما در پایان مراسم عده ای كه ظاهرا سازمان دهی شده ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark