وزيربهداشت ایران:رهاکردن بيماران دراطراف تهران به هيچ وجه واقعيت نداشت
Daneshjoo News
03-May-2011

وزیر بهداشت در نشست روسای دانشگاه علوم پزشکی خطاب به این رواسا گفته است که "نگذارید بهانه‌ به دست کسانی بیافتد که می‌خواهند زحمات پرسنل، پرستاران، پزشکان و مدیران را زیر سئوال ببرند تا اگر در جایی مثل همین تهران این قبیل اتفاقات رخ داد و در نهایت متوجه شدیم که به هیچوجه واقعیت "نداشته"، دانشگاهها پاسخ مناسب داشته باشند"

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark