وزير كشور، نفر بعدي براي بركناري؟!
Fararu
26-Apr-2011

فرارو - پس از بركناري بي نتيجه و پر حاشيه وزير اطلاعات ، شنيده ها حاكي از آن است كه رييس جمهور تصميم دارد وزير كشور را نيز بر كنار كند.

يك منبع مطلع به خبرنگار فرارو گفت كه آقاي احمدي نژاد در هفته ي جاري از وزير كشور خواسته است وزارت كشور را تحويل دهد و مسووليتي ديگر اختيار كند.

بنا بر اين گزارش، مصطفي محمد نجار، مسوليت هاي پيشنهادي رييس جمهور را هنوز نپذيرفته است. وي از حلقه حاميان رييس دفتر رييس جمهور ، خارج است و رابطه خوبي با دفتر رهبر معظم انقلاب دارد.

وزرات كشور نقش ميداني منحصر به فردي در برگزاري انتخابات دارد.

بر اساس اين گزارش، جدي ترين نامزد جايگزين وزير كشور فعلي، يكي از استانداران شرق كشور است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark