احمدي نژاد :اختيارات من در دولت از من سلب شده است
Saham News
26-Apr-2011 (one comment)

جلسه اخیر اعضاي شوراي شهر تهران و محمود احمدي نژاد پشت پرده های مهمی داشت.
به گزارش جرس، اگرچه این جلسه به گفته مهدي چمران براي بررسي مسائل مرتبط با شهر تهران از جمله قيمت حمل و نقل عمومي برگزار شده بود اما گويا پشت پرده هاي ديگري نيز داشته است. به گفته منابع آگاه، احمدی نژاد در اين ديدار علاوه بر تاكيد بر راي بالاي خود در انتخابات اخير كه آن را رقمي در حدود 35 ميليون نفر تخمين زده اعلام كرده كه او پس از انتخابات خود را در سيبل قرار داده و اكنون نيز از وضعيت پيش رو به ستوه آمده است.
محمود احمدی نژاد همچنين در اين ديدار به اعضاي شوراي شهر گفته است كه پس از ترور دانشمندان هسته اي قصد داشته تا سه وزير دفاع، كشور و اطلاعات را بركنار كند اما صبر پيشه كرده و تلاش داشته تا وضعيت را بهبود بخشد.
او خطاب به اعضاي شوراي شهر كه در اين ديدار بر بازگشت او به جلسه هاي هيات دولت تاكيد داشتند گفته است:« شما چطور از من مي خواهيد كه بيش از... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

Delusional...

by Shifteh Ansari on

Unbelievably brazen, even for Mahmoud Ahmadinejad.

I just have one question for Mr. Motevahhem here. If he had 35 million votes, why DID he put up with the official announcement of 24 million only?!! An more importantly, if he DID have even 24 million, why didn't his Interior Ministry do a recount and announce the winner again?!! Surely, the public trust would have been restored and none of the bloodshed and the subsequent arrests and crackdown would have been necessary in that case, and the Islamic Republic of Iran would have ruled more peacefully and longer.

I have to go back and read Pinocchio to see if Pinocchio believed his own lies, too. I seem to remember that even the man-made wooden Pinocchio knew when he was lying and that he shouldn't be doing it.

I wonder if Ali Khamenei thinks today that the price the Islamic Republic of Iran has been paying for the election fraud to put Mahmoud in office has been worth it. None of that makes much difference to Iranians, who should be congratulating themselves for having turned out to vote and finished any residue of legitimacy left for the Islamic Republic of Iran.