اکبر گنجی: علی خامنه ای و ظن جاسوسی احمدی نژاد
Gooya News
23-Apr-2011 (one comment)

کم- طرح مسأله: بخش نظامی/اطلاعاتی/امنیتی رژیم جمهوری اسلامی- به فرمان رهبر- با احمدی نژاد و یاران و همفکرانش رفتاری را آغاز کرده است که قبلاً علیه جنبش سبز(فتنه به قول آنها)صورت داد. روزنامه ی کیهان - که به همین بخش تعلق دارد و سلطان علی خامنه ای معمولاً مواضع صریح تر خود را از طریق صفحه ی دوم این نشریه به اطلاع دیگران می رساند- به مهمترین مرکز بازتولید چنین تصویری تبدیل شده است. متصل کردن احمدی نژاد و همفکرانش به دول غربی و طرح اتهاماتی چون همکاری با آمریکا و اسرائیل،از آن بدتر،مجری اوامر آن دول بودن، نشان می دهد که اگر احمدی نژاد حاضر به تبعیت محض نباشد،رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی/امنیتی تحت امرش تا کجاها حاضرند پیش روند.

دوم- جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل: همه به یاد دارند که کیهان و مابقی نهادهای نظامی/ اطلاعاتی / امنیتی جمهوری اسلامی بارها و بارها موسوی و کروبی و خاتمی را عامل موساد و سیا و سرویس اطلاعاتی انگل... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mash Ghasem

"فرصت عمل"

Mash Ghasem


نزاع "بالایی ها" برای "پائینی ها" نه تنها "امکان تنفس"، که "فرصت عمل" فراهم می آورد. انتخابات متقلبانه ی همین نظام سلطانی، یک "فرصت" بسیار خوب برای "بسیج اجتماعی"است.اگر
چنین فرصتی مهیا شد، باید از آن برای برقراری "ارتباط" های سراسری- یعنی
"شبکه های اجتماعی واقعی" نه ذهنی و مجازی- استفاده کرد. در چنین نظامی،
بدون بسیج اجتماعی و نافرمانی مدنی،گذار به دموکراسی محقق نخواهد شد.

نزاع های "بالایی ها" یک فرصت مهم برای "قدرتمند کردن مردم" از طریق "سازمان یابی" های متنوع و متکثر پدید می آورد.از این فرصت باید استفاده کرد