وزیر علوم سكته كرد
Aftab News
17-Apr-2011 (one comment)

آفتاب: فارس نوشت: كامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری دچار عارضه قلبی شد.
كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوری در حاشيه جلسه عصر امروز هيأت دولت دچار عارضه قلبی شد و به بيمارستان انتقال يافت.
مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، هماهنگی‌های لازم را برای بستری شدن دانشجو در يكی از بيمارستان‌های تهران انجام داد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

hopefully, once less thug

by mahmoudg on

to have to put on trial, for crimes against humanity.