مزروعی: آقای وزیر در کار خود درمانده است
dw-world / مریم انصاری
08-Apr-2011
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه
می‌گذرد؟ وزیر آن نسبت به «فضای غیراسلامی» این وزارت‌خانه هشدار داده و
کارمندانی را که به اسلام اعتقاد ندارند تهدید به اخراج کرده است!

به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با همان مشکلی روبروست که
بسیاری وزارت‌خانه‌های دیگر، از جمله وزارت علوم: مشکل مسلط نشدن «فرهنگ
اسلامی»، البته آن طور که حکومت می‌خواهد. برخی صاحب‌نظران می‌گویند «این
مشکل برای وزارت‌خانه‌ای مثل علوم و فناوری زیاد عجیب نیست، چون در آن‌جا
سروکار با دانشجو و علم است».

ولی تکلیف وزارتی که خود را عهده‌دار اشاعه فرهنگ اسلامی و «ارشاد»
جامعه می‌داند چیست، وقتی که وزیرش از بودجه‌ای سخن بگوید که به اخراج بخشی
از کارمندان این وزارت‌خانه اختصاص یافته است: کارمندانی که به گفته او
نماز نمی‌خوانند و به اسلام اعتقادی ندارند. این کارمندان در وزارت ارشاد
چه می‌کنند؟

این س... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark