پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد کشتار مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
08-Apr-2011 (one comment)

۱۹ فروردین ۱۳۹۰

 
هم میهنان عزیزم ,  

 

برپایۀ خبر منتشرشده در بسیاری از رسانه های بین المللی، حملۀ اخیر نیروهای نظامی دولت عراق به اردوگاه اشرف به مرگ بیشماری از ایرانیان ساکن در این اردوگاه و زخمی شدن شمار بیشتری از آنان منجر شده است و بار دگر توحش چهرۀ کریه خود را به نمایش گذاشت و حقوق انسان های دربند را نادیده گرفت.

 

 

پس از حملۀ پیشین نیروی نظامی عراق به این اردوگاه نیز، از ریخته شدن خون هم میهنانم اظهار تأسّف کردم و چنین حملۀ غیرقابل توجیهی را از مصادیق بارز تجاوز دولت عراق به حقوق بشــر، به نقض آشکار اصــول منشور سازمــان ملل متحد و قــراردادهای گونــاگون بین المللی دانستم. این بار نیز ضمن همدردی با خانواده هایی که عـزیزان خود را از دست داده اند، این رفتار ضد انسانی و اسف انگیز را محکوم می کنم.

 

 

خدا >>>

Darius Kadivar

Crown Prince Reza on MKO Victims Slaughter

by Darius Kadivar onShare/Save/Bookmark