شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی زندانیان توسط مأمورین ولی فقیه در زندان گوهردشت کرج
hrdai
04-Apr-2011 (3 comments)


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" تشدید
شکنجه های قرون وسطایی و یورش گارد زندان به زندانیان بی دفاع بند 6 زندان
گوهردشت کرج و انتقال نزدیک به 40 تن از آنها به سلولهای انفرادی بند 1
معروف به سگدونی.
روز شنبه 6 فروردین ماه گارد زندان به زندانیان بی
دفاع سالن 16 بند 6 زندان گوهردشت کرج یورش بردند و با باتون و شوکر برقی
زندانیان بی دفاع را مور شکنجه قرار دادند . این یورش وحشیانه زیر نظر خادم
معاون زندان و فرجی نژاد سرپرست اطلاعات زندان صورت گرفت.
بدستور این 2
فرد تمامی زندانیان سالن 16 بند 6 به حیاط زندان منتقل شدند و آنها را
برای مدتی طولانی آماج ضربات باتون و شوکر برقی خود قرار دادند . در اثر
این شکنجه های وحشیانه بدن تعدادی از زندانیان بی دفاع زخمی وکبود گردید.پس
از چند ساعت شکنجۀ زندانیان، حدود 40 نفر از آنها به سلولهای انفرادی
بند 1 محل شکنجۀ زندانیان م... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Veiled Prophet of Khorasan

Forced Islam

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

There were still millions of Zoroastrians in Iran before Safavids. They were the ones who forcibly converted millions with threat of death. Plus they forced the Shia BS and khorafat on people. 

If you want to blame then do not spare the Safavids. They and the Gajars finished the Arabs and others begun:

//en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrians_in_Iran#...


IranFirst

I agree Maryam Hojjat

by IranFirst on

Nothing more can be expected from barbaric Islam and its enforcer -IRI


Maryam Hojjat

Islam e Nob e Mohamadi

by Maryam Hojjat on

What do you expect?  I wondered so many times how our ancestors became moslems after those atrocities against them by Arabs during Arab invasion of our motherland.  We have witnessed most brutal acts by these akhoons who have lived within IRAN for centuries in past 32 years and we have been disgusted by this ISLAM.