پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
07-Mar-2011

سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۹

 

زنان سربلند و افتخار آفرین سرزمینم 

 

بــار دیگر در آستانه ی هشتــم مارس، روز جهانـی زن، قــرار داریم؛ روزی که به ويـژه در دهه های گذشته به همه ی کوشندگان راهبرابری زن و مرد، در سراسر دنیا، و به دولت ها و مسئولین امور کشورهای پیشرفته،  امکان توجه بیشتر به مسایل و کمبودهای زنان، این نیمی از جامعه ی بشری را، داده است. اما متاسفانه سال هاست که در کشور ما این روز همیشه با  سرکوب زنان آزادی خواه، و به ويژه اعضا ی جنبش برابری خواهانه زنان ایران، همزمان بوده است.امسال نیز هشتم مارس، روز جهانی زن، وقتی برگزار می شود که شما زنان ایران در بدترین شرایط ممکن به سر می برید.جهانیان می بینند که فشارهای حکومتی بر شما به مراتب بیش از همه ی سی و دو سال گذشته است. خشونت های خیابانی،زندان... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark