نگاهی به ویرایش جدید منشور جنبش سبز
BBC Persian
06-Mar-2011 (one comment)

آینده جنبش سبز، موضوع بحث بسیاری از کارشناسان سیاسی، فعالان اجتماعی و گروههای معترض به حکومت ایران است. به تازگی ویرایش جدیدی از منشور جنبش سبز منتشر شد. هدف این منشور وحدت گروههای متعددی عنوان شده که با دیدگاههای مختلف، خود را بخشی از جنبش سبز می دانند. اما آیا دیدگاههایی که در ویرایش جدید این منشور مطرح شده، می تواند فراگیری جنبش سبز را بیشتر کند و اهدافش را روشن تر؟

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Parham

راست میگن٬٬٬

Parham


٬٬٬ دمکراسی بخوان٬