سرگردانی خانواده های بازداشت شدگان تجمع های اخیر
Kaleme
05-Mar-2011

چکیده : تعدادی از این خانواده ها هنوز نمی دانند که فرزندان یا پدر و مادرشان برای چه بازداشت شده و در کجا نگهداری می شوند؟ تعدادی از بازداشت شده ها هنوز هیچ تماس تلفنی با منزل خود نداشته و دیگران نیز تنها در تماسی کوتاه با خانواده اعلام کرده اند که بازداشت شده اند اما از محل نگهداری خود چیزی نگفته اند . خانواده ها هر روزبه امید یافتن خبری در این باره به مراکز قضایی مراجعه می کنند تا دست کم از محل نگهداری عزیزان شان اطلاع حاصل کنند...

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark