پس لرزه های فروش خودرو و كاپشن دكتر به یك شركت گمنام
Ayandeh News
05-Mar-2011 (one comment)

عده دیگری نیز در اتهامی دیگر كه باز هم از این دولت به دور است، مدعی شده اند فرد خریدار احتمالاً در ازای رانت های میلیاردی مثلاً یك قرارداد بزرگ نفتی حاضر شده به این شكل ولخرجی كرده و برای خرید این میراث ملی دست به جیب شود. این عده عدم اعلام نام خریدار را نیز به این دلیل ارزیابی می كنند كه بعدها در هنگام بسته شدن قراردادها، یك وقت خدای نكرده حساسیت ایجاد نشده و به اصطلاح كار «تابلو» نشود

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

خمس و ذكات!

G. Rahmanian


What else did you think?