دادستان کل کشور حصر خانگی موسوی و کروبی را تایید کرد
Saham News
28-Feb-2011

محسنی اژه ای گفت در قدم اول، ارتباطات سران فتنه، کاملا محدود شده و برای برخی از افرادی که به خصوص بعد از روشن شدن این مرزها، همچنان فتنه گری می کنند، ارتباطات تلفنی، رفت و آمد و اینترنتشان کاملا قطع شده است.

به گفته وی در صورتی که این افراد از موضع خود دست برندارند، اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark