خاتمی: به جای حصرموسوی وکروبی باید زندانیان راآزاد می‌کردند
Kaleme
26-Feb-2011

چکیده :سید محمد خاتمی در ادامه با اشاره به حصر خانگی مهندس موسوی و مهدی کروبی ضمن ابراز نگرانی از ادامه این روند تأکید کرد: چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و همسرانشان که سابقه درخشان در انقلاب و جمهوری اسلامی دارند و در دلبستگی شان به اصل انقلاب و نظام تردیدی نیست دچار حصر و محدودیت شوند و بی مهابا به انواع تهمت ها متهم...

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark