سخنان حسن شریعتمداری در حمایت از جنبش سبز
VOA
26-Feb-2011

حسن شریعتمداری:حصر رهبران جنبش سبز میبایست برای حکومت هزینه داشته باشد در غیر اینصورت حکومت هر بلایی را که بخواهد بر سرشان خواهد آورد. این مطالب در دقیقه ی 4 به بعد مطرح می شود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark