گارد ویژه و نیروهای امنیتی بطور ناگهانی در مرکز تهران مستقر شدند
Radio France International / Bijan Barahmandi
24-Feb-2011

یک شاهد عینی می گوید که استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی فقط مختص به مرکز تهران نیست و در محله های مختلف شهر هم تعداد بسیار زیادی نیروی نظامی و انتظامی – حتی تا دو و سه ردیف پشت سر هم - پیاده روها را اشغال کرده اند

گزارشهای متعددی از تهران نشان می دهد که بعد از ظهر امروز بطور غیر مترقبه ای خیابان های مرکزی پایتخت به اشغال نیرو های گارد ویژه ، دسته های بزرگ موتور سوار و نیروهای امنیتی و نیز ماموران انتظامی در آمد.
سایت های مخالف دولت از جمله سایت جرس و نیز سایت کلمه گزارش کرده اند که مردم با حیرت بسیار به این اشغال ناگهانی شهر می نگرند .
گزارش دیگری حاکی از آن است که اجازۀ تجمعات حتی کوچک را هم نمی دهند و حتی عده ای را دستگیر کرده اند.
یک شاهد عینی می گوید که این استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی فقط مختص به مرکز تهران نیست و در محله های مختلف شهر هم تعداد بسیار زیادی نیروی نظامی و انتظامی – حتی تا دو و سه ردیف پشت س... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark