غم و آرزوی مشترک ما برای آینده، شهباز پهلبد (فرزند ارشد شاهدخت شمس پهلوی)
deutsche welle via gooya.com / Prince Pahlbod Pahlavi
16-Feb-2011 (one comment)

تا زمانیکه توده های مردم ما با آموزش سیاسی و کسب تجربیات لازم آماده پذیرفتن مسئولیت برای تصمیمات و اقدامات خود نباشند، استقرار دمکراسی واقعی در ایران صرفاٌ با اتکاء تکرار شعار آن، به یک واقعیت عملی تبدیل نخواهد شد. در شرایط فعلی ما ایرانیان، در مسیر این تحول اساسی بسوی دمکراسی در کشورمان قرار داریم و قدم های بزرگ و شایسته ای را طی نموده ایم که بی شک در پایان به آن سرنوشت نهائی که شایسته ملتمان است، منتج خواهد شد

>>>
Darius Kadivar

Pahlbod Pahlavi: Son of Princess Shams

by Darius Kadivar on

Pahlbod Pahlavi: Son of Princess Shams speaks about his hopes for Iran's future on the occasion of the 40th day of mourning of his cousin Prince Ali Reza's demiseShare/Save/Bookmark