پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد قربانیان تازۀ مهرورزی حکومت خدا بر زمین
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
15-Feb-2011

۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۹

 

هم میهنان عزیزم،

 

یک بار دیگر رهبران رژیم ولائی به مردم حق طلب و رزمندۀ میهن، به مردم آزادۀ سراسر جهان ثابت کردند که  در خشونت و بی رحمی، و در تجاوز آشکار و مدام به حقوق انسان ها، بدیلی در میان رهبران خود کامه و خشونت ورز جهان ندارند. این بزرگ ترین جنایت کاران تاریخ بشر، از سوئی، در بی شرمی تمام به تحسین جنبش آزادی خواهانۀ ملت های همسایۀ ایران بر می خیزند و از سوی دیگر مسلم ترین حق مردم میهن ما را، که حق تجمع آرام و مسالمت آمیز است وحشیانه می شکنند، و زنان و مردان بی سلاح و بی گناه را برای هزارمین بار به خاک و خون می کشند و راهی زندان و شکنجه می کنند. هیچ نیروی اشغال گری در تاریخ جهان با مردم اسیر آن نکرده است که «جانشینان» خدا بر سر «هموطنانشان» آورده اند؟

 

من در همان حال که به سهم خود بار دیگر سر تعظیم در برابر شهامت و پایداری هم می... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark