پیام میرحسین موسوی خطاب به ملت درباره راهپیمایی ۲۵ بهمن
Kaleme
15-Feb-2011

چکیده :جنبش شکوهمند شما ازدو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از یک سو مورد تهاجم اقتدار گرایانی که چشم به پست و مقام و زر و زور در آینده دارند و از سوی دیگر تلاش بیگانگان و موج سواران بین المللی برای پی گرفتن مطامع خود بوده است که هر دو تلاش کرده اند که جنبش را به صهیونیسم و امریکا و اذناب آنان منتسب...

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark