مبارک رفت، خامنه‌ای باید برود
khodnevis.org
13-Feb-2011 (one comment)

مصر
درس بزرگی به ما داد: می‌شود از شر دیکتاتورها خلاص شد. می‌شود کار را
کمتر از یک ماه تمام کرد. خامنه‌ای باید برود. دیگر بس است. بیست سال است
فرمان می‌راند، بیست سال بس است. خامنه‌ای از ما خون ریخته است، ولی ما حتی
مرگ تو را نمی‌خواهیم، فقط برو. بیست سال است همه چیز اینجا به میل یک
اقلیت می‌چرخد، از اینکه چه فکر کنیم تا اینکه چه زندگی کنیم، چه بخوانیم،
چه بپوشیم، چه ببینیم از اینکه چه بگوییم تا اینکه چه نامی در شناسنامه‌مان
باشد همه و همه به میل ارباب و دستگاهش چرخیده است. دیگر بس است. وقت آن
رسیده که دیگر هیچ بنی بشری در ایران قدرت را برای تمام عمر در دست نگیرند.

دیکتاتور
مصر رفت. مال ما هم باید برود. مصر و تونس نشان دادند که میشود. جرات
کردند، فریاد زدند، کشته دادند و پیروز شدند. خون شهدایشان هدر نشد، حیف که
خون شهدای ما ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Link

by IranFirst on

If the link does not re-direct, please use

//www.khodnevis.org/persian/%D8%B1%D8%B3%D8%A...