ما بیشماریم، جهان از آن ماست
roozonline / ابراهيم نبوي
13-Feb-2011

آقایان! اگر لشگر به خیابان بیاورید، پذیرفته اید که از جمع بیشمار مردم واهمه دارید، اگر واقعا ما را گروهی کوچک می دانید چه هراسی از ما دارید؟ از همین روست که ما می گوئیم و می نویسیم که جمعی بیشماریم.

روز امتحان حکومت است، اگر نیروهای ضد شورش و سپاه و بسیج کنار ایستاد، تا مردم شعارهای شان را در حمایت از مصر و تونس  و مخالفت با دیکتاتوری بدهند، ما شاخه های گل روز "دوست داشتن" را به آنان خواهیم داد. این دوستی میان مردم و ارتش مبارک باد، اما اگر لباس شخصی ها، یا بسیجیان کت و شلواری اسلحه به سوی مردم گرفتند، مطمئن باشند که پاسخ شان را بزودی، بسیار زودتر از آنچه فکر می کنند، خواهند گرفت.

گفته بودیم بیشماریم و لشگر به خیابان کشیدید. حالا، جلوی چشم ما، در فاصله ای کمتر از دو ماه، دو حکومت مقتدر سقوط کرده و ما ایمان داریم که راه همان است که بود، راه سبز امید.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark