امیر رضا امیر بختیار جوان مبارز، در پاریس اقدام به خودکشی نمود.
Secular Democracy blogs
09-Feb-2011 (3 comments)

با کمال تاسف و تاثر باخبر شدیم دوست جوان و مبارزمان در جبهه ملی، امیر رضا امیر بختیار، در پاریس اقدام به خودکشی نموده. وی را به بیمارستان برده اند و پزشکان کوشش به نجات وی دارند امیر رضا امیر بختیار جوان مبارز، در پاریس اقدام به خودکشی نمود. با کمال تاسف و تاثر باخبر شدیم دوست جوان و مبارزمان در جبهه ملی، امیر رضا امیر بختیار، در پاریس اقدام به خودکشی نموده. وی را به بیمارستان برده اند و پزشکان کوشش به نجات وی دارند امیر رضا از خانواده سرشناس بختیاری در خوزستان است. با وجود سن جوانش نماینده جبهه ملی در خوزستان و عضو حزب ایران بود و در فعالیت های حقوق بشری آن استان شرکت داشت. فامیل نزدیک شادروان شاپور بختیار و  علیاحضرت ثریا اسفندیاری بود. وی چندی پیش به علت اختلافاتی که با قسمت دانش آموختگان جبهه ملی در ایران داشت از جبهه ملی استعفا داد او در ایران تحت تعقیب بود و از طریق کردستان عراق و موفق شد در پاریس اجا... >>>

Darius Kadivar

Relative of Shapour Bakhtiar attempts Suicide

by Darius Kadivar on

A Relative of Shapour Bakhtiar between life and death after suicide attempt in Paris ...


Share/Save/Bookmark

 
comrade

Irony

by comrade on

It sounds ironic to wish survival for a person who has committed suicide. My heart goes out to his loved ones, either way.

Having said that I know JM has no Sattar, and in case of Mr. Bakhtiar's death there will be no remembrance ceremony where his brother would shine on the election-style stage.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


SOS-FREE-IRAN

Was he poisoned? Was a suicide pill introduced into water/food?

by SOS-FREE-IRAN on

This is becoming very interesting. I wonder if he some kind of chemical was introduced into his food to trigger a suicide reaction? Do we know what is going on here? Ali Reza Pahlavi committed suicide 4 days after returning from Paris. Is there a link?