پیام شاهزاده رضا پهلوی به یاد مردی بزرگ از ایران
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
30-Jan-2011

۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

 

با رفتن داریوش همایون، آزادی خواهان ایران سخنگوئی فرهیخته و توانا، مبارزان علیه استبداد و ارتجاع همسنگری پرشور و هشیار و یاران و پیروان مکتبش آموزگاری خردمند را از کف داده اند. کسی نیست اکنون که جایش را پر کند و چون او بتواند برای گرد هم آوردن نیروها و جنبش های آزادی خواه ایران پیوسته بکوشد بی آن که عناد کوته بینان و بداندیشان او را در بارۀ درستی هدف به تردید اندازد.

 

همایون در بیان اعتقاداتش هرگز در بند ملاحظات شخصی و مصلحت سیاسی اش نبود. گرچه نظام پادشاهی مشروطه را نظامی مناسب تاریخ و اوضاع و احوال ایران می شمرد و در برشمردن پیشرفت های ایران در دوران نیاکانم زبانی فصیح و قلمی شیوا داشت، امّا هرگز بر خطاها و کاستی های آن دوران پرده نمی کشید و نقشی را که در پراکندن بذر ... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark