ديوان عالی کشور و بازپس گيری شروط ضمن عقد
Radio Farda / Fahimeh Khezr Heydari
26-Jan-2011

ديوان عالی کشور می‌گويد اگر عدم تمکين زن اثبات شود حق طلاق او هم منتفی خواهد شد. حق طلاق البته حقی نيست که در مجموعه قوانين خانواده در ايران به صورت برابر برای زن و مرد در نظر گرفته شده باشد بلکه تنها در هنگام جاری شدن عقد ازدواج است که اگر زنی «بداند» و «بخواهد» می‌تواند شروط معروف به ضمن عقد از جمله حق طلاق را مستند کند.
اما حالا ديوان عالی کشور با صدور يک رای وحدت رويه، اعلام کرده است که اگر زنی حق طلاق را ضمن عقد دريافت کرده باشد و همسر او بتواند عدم تمکينش را در داگاه به اثبات برساند، اين حق قابل اعمال نخواهد بود.
از شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل می‌پرسيم مگر شروط ضمن عقد قابل باز پس گيری هستند؟
«شروط ضمن عقد همراه با عقد است و تحت هيچ شرايطی قابل پس گرفتن نيست مگر اينکه ثابت شود که خود عقد باطل است.وليکن در حالتی که عقد ازدواج به صحت خودش باقی می‌ماند هيچ چيزی نمی‌تواند شرط ضمن عقد را از بين بب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark