ادامه واکنشها به منازعه احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت
BBC Persian
26-Jan-2011

واکنش های تازه به نامه انتقادی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران علیه مجمع تشخیص مصلحت به ارزیابی های تازه در باره روابط آقای احمدی نژاد با رهبر ایران در میان جناح های سیاسی در ایران انجامیده است.
گروهی از چهره های سیاسی وابسته به طیف های مختلف در ایران نامه اخیر آقای احمدی نژاد را مداخله در وظایف رهبری و نادیده گرفتن نظرات رهبر ایران توصیف کرده اند.
آقای احمدی نژاد در نامه ای که روز چهارم بهمن در اختیار نمایندگان مجلس ایران قرار داده شد، مجمع تشخیص مصلحت را به نقض قانون اساسی و "مخدوش کردن روند مدیریت کشور" متهم کرد و از روسای قوه قضاییه و مجلس به دلیل آنچه "همراهی" با مجمع تشخیص مصلحت خوانده انتقاد کرد.
روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن از سوی رهبر ایران منصوب می شود، به نقل از موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس، نوشته است آقای احمدی نژاد" می تواند در جلسات (مجمع تشخیص مصلحت) حاضر و نظر خود را ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark