عملکرد انسانها مهم است و الا عمامه يا تاج ملاک نیست!
سحام
17-Jan-2011

 «عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست. حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت‌های خود نمی‌کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می‌دهند.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark