تیتر «شاه رفت » را چه کسی زد؟
tabnak.ir
16-Jan-2011 (one comment)

همان دو کلمه را روی یک تکه کاغذ کوچک نوشتم و دادم دست مسوول فنی و پرسیدم: می توانی این دوکلمه را با دستگاه «آگران»طوری بزرگ کنی که تمام عرض بالای صفحه اول را بپوشاند؟یکه خوردو گفت مگر تمام شد؟گفتم:می شود اما فعلا فقط بین من و تو باشد. می خواهم کارمان را جلو بیاندازیم.

>>>
Darius Kadivar

خاطرات نسلی بی‌ افتخار

Darius Kadivar


For Exact Link Go HereShare/Save/Bookmark