ایران؛ آخرین شاه از نگاه اولین رئیس جمهور
bbc persian
16-Jan-2011 (2 comments)

ابوالحسن بنی‌ صدر متولد سال ۱۳۱۲ همدان، فرزند آیت الله نصرالله بنی صدر است که از روحانیون متنفذ همدان در پیش از انقلاب بود و با آیت الله خمینی رابطه ای نزدیک داشته چنانکه به گفته ابولحسن بنی صدر آیت الله خمینی در سفر تابستان ها به همدان به منزل پدری او می رفته و در دوره ای آیت الله بنی صدر واسطه ای میان آیت الله خمینی و آیت الله حسین طباطبایی بروجردی بوده است.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

آخوند زاده پلید

mahmoudg


این مردک احمق آخوند زاده، هنوز هیچ نیاموخته؛ در غرب، مهده آزادی نشسته، و دم از جفنگییاته اسلام، یا بهتر بگویم، نازیسم شرقی، میزند. خود با تمام بلاهت میداند اسلامش رفوزه شده،  خیلی فرق بین این آخوند زاده و اعمال ضد مردمیش و شاه وطن پرست وآینده بین هست.  هنوز نمتواند بر زبانه کسیفش بیاورد که اسلام صدر بدبختهای مردم جهان هست . آقای بنی صدر، روزی که جرات کردی نازیسم شرقی "اسلام"  را نفی کنی، ان روز در تنبانت میشود گفت دو جفت داری

afshinazad

آیت الله بنی صدر

afshinazad


This man has no shame, this Islamist keep given same crap as usual. Why he doesn't mention American was supporting them and British his father’s master were supporting these Islamist morons. Why he is not talking about his meeting with CIA AND MI6 in Paris. Ex-CIA agent BANI SADR cannot tell the truth that he and his allies were traitor and people like him what they have done to our country should be charged with treason, they have taken our social and economical and personal freedom and women’s rights and human rights and every rights that we had they have stolen from us. It is shame for BBC to interview with traitors and thugs who hated our culture and history. And of course it is no surprise from British still supports their puppets.These M****F have no right even talk about our people or the SHAH true Iranian.