حیدر لیکس
Rooz Online / Ebrahim Nabavi
11-Jan-2011

عوض اش ما، این وزیر اطلاعات مان هنوز یک سال و نیم نیست سر کار آمده، هنوز هم معلوم نیست که نفوذی اش رسیده باشد به تل آویو یا نه، اعلام کرده که ما در درون موساد نفوذ کردیم. به این می گویند کار اطلاعاتی دقیق. اصلا تا به حال به ذهن این همه رئیس اطلاعات در دنیا که هزاران جاسوس در دل دشمن داشتند، رسیده بود که علنا و در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کند که درون سازمان جاسوسی دشمن نفوذ کرده است. حالا که تازه اول کار است، این من، این هم شما، قول می دهم فردا آقای مصلحی وزیر محترم اطلاعات، اسم عناصر نفوذی اش در موساد را هم اعلام می کند و اگر هم موساد تکذیب کند که جمهوری اسلامی جاسوسی در این سازمان ندارد، فردایش عکس و اسم حقیقی طرف را اعلام می کند تا حیثیت موسادی را که مدعی است نفوذ ناپذیر است از بین ببرد. اگر هم زر زیادی بزنند و حرف مفت هم روش، یک دفعه دیدی کلیه اطلاعاتی که عوامل نفوذی جمهوری اسلامی از موساد به دست آورده همه را افشا می کنند تا اسرا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark