مهدی طائب : موسوی طبق دستور حرف می زد،آقاازاحمدی نژاد حمايت کرده بود
Fars News Agency via Gooya
31-Dec-2010 (2 comments)

وی تصريح کرد: موسوی طبق دستور حرف می‌زد و می فهميد چه می‌گويد، در طول تبليغات تلويزيونی نيز در مورد رقيبش سياه‌نمايی می‌کرد، چون آقا از احمدی نژاد حمايت کرده بود و بگونه‌ای وانمود کرد که ايران لب پرتگاه آورده است.
اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: به او گفته بودند تو کارت را انجام بده يا رای می آوری يا رای نمی‌آوری. اگر رای آوردی می‌شوی رييس جمهور يعنی مردم به خائن بودن رقيبت رای داده‌اند و بعد بساط محاکمه را پهن می‌کنی تا در اين چهار سال گذشته چه کسی از او حمايت کرد و چه کسی نگذاشت زمين بخورد، کد می آورد اينجا رهبری حمايت کرد در حالی که ما در فلان نماز جمعه گفتيم اين دارد خيانت می کند و در فلان دانشگاه و جلسه اقتصادی گفتيم خائن است.
آنکه اين را نگه داشته، يا می دانسته خائن است يا نمی دانسته. اگر می دانست که خائن است و بايد برود و اگر نمی دانست هم بايد برود؛ خوب بعد چه کسی را به جای او بياوريم. کسی را لازم نداريم، ق... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

Hi Mammad!

by Shifteh Ansari on

Yes, this man is a true criminal.  You must have seen this document:

http://www.iranhumanrights.org/wp-content/wp-conte...

"Hossein Taeb was Commander of the paramilitary Basij Resistance Force during the June 2009 presidential elections. He was appointed to that position in July 2008 by Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Forces under his command were instrumental in beating and killing demonstrators in post-election unrest."


Mammad

Could not have put it better

by Mammad on

Shifteh khaanoum:

You put it greatly. Murders have come out. They are the ones who must be prosecuted.

Mammad