شاهزاده رضا پهلوی پرسش و پاسخ - دسامب
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
29-Dec-2010 (2 comments)


پرسش 1) " پرسشی در ماه نوامبر درمورد درخواست از اسرائیل برای کمک بنظر بسیار عالی بود. ما برعلیه تمامی متحدان تاریخی مان هستیم، ولی آنان به ما چه کرده اند؟ ما باید تعصبات و نا آگاهی را رها کنیم و در نتیجه جهان متوجه خواهد شد و به یاری ما خواهد آمد. آیا شما هرگز به این مسئله فکر کرده اید؟" KC

 

 

رضا پهلوی: KC عزیز،

 

فکر می کنم این انتظار بدور از منطقی از سوی ما نیست که از تمامی ملت ها بخواهیم که از جنبش راستین ملت ایران برای آزادی و دموکراسی پشتیبانی نمایند. و وقتی آنان پشتیبانی خود را ارائه دادند، این به دور از منطق نیست که این پشتیبانی و حرکت دوستانه را بپذیریم.

 


 

پرسش 2) "پادشاه عزیز ایران، چرا افراد ضد ایرانی از "شیروخورشید" متنفر هستند؟ ارادتمند" ایران خواه

 

 

رضا پهلوی: ایران خواه عزیز،

  >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
fussygorilla

Just a freeloader

by fussygorilla on

Give it up Kadivar. He is no prince, there is no "crown" awaiting him anywhere. The era of freeloading claimants is over. Stop dreaming and pushing your wishful dreams.  This Reza guy has no qualifications except having Iranian people's money his family stole.


Darius Kadivar

English Transcript of Q&A

by Darius Kadivar on


December Q&A

Wednesday, December 29th, 2010 by Reza Pahlavi 

http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?eng...