(Video)یک خرس ایرانی؛ سربازی برای لهستان در جنگ دوم جهانی
BBC / نگین شیرآقایی
04-Dec-2010

 

لهستان برای نسل امروز ایران کشوری است مثل دیگر کشورهای جهان؛ نه معنای
خاصی دارد نه یادآور مفهوم خاصی است. مشابه همین برای لهستانی های امروز
صادق است. اما پدربزرگ ها و مادربزرگهای این دو کشور خاطرات مشترکی دارند
که کمتر از آنها صحبت شده است. نه تنها گروه بزرگی از لهستانی ها دوره ای
از زندگیشان را در ایران بسر برده اند بلکه یکی از سربازهای قهرمانشان در
جنگ جهانی دوم یک ایرانی بوده است؛ در واقع یک خرس ایرانی. نمایشگاهی در
لندن دایر شده که زندگی این قهرمان در آن به تصویر کشیده شده است.

 

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark