پروین تاجیک: برای دادخواهی از هتک حرمت برادرم، محکوم به حبس شدم
Jonbesh-e Rah-e Sabz / Massih Alinejad
16-Nov-2010

نحوه برخورد قاضی با شما چگونه بود و مشخصا جرم تان را چه عنوان کرده اند؟

به من گفت چرا مصاحبه کردی و آبروی نظام را بردی، گفتم من مادرم زمانی فوت شد که برادرم عبدالرضا ده ساله بود، من برای عبدالرضا فقط خواهر نبودم، باید برایش مادری می کردم. مگر می شود برادرم سه بار روانه زندان شود و بعد من در خانه خودم بنشینم و شام و ناهار خودم را بخورم و اصلا به روی خودم نیاورم، ما انسان هستیم مگر می شود برادرم با آن حال متاثر در زندان به من بگوید به او هتک حرمت شده و بعد من ساکت باشم و هیچ کاری برایش نکنم؟ من نمی دانستم دفاع از برادر جرم است، هیچ حرف سیاسی نزدم . در مصاحبه هایم که درد دل بود هیچ گاه در مخالفت با جمهوری اسلامی حرفی نزدم، فقط از برادرم دفاع کردم. هدفم ارتکاب جرم نبود که حالا شما مرا به جرم آنچه در دفاع از برادرم با رسانه ها گفته ام محکوم کرده اید،.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark