مهمانان همايش ايرانيان در دولت مسئولیت گرفتند
جهان نیوز
28-Oct-2010

تعدادي از شركت‌كنندگان در همايش ايرانيان خارج از كشور كه چندي پيش در تهران برگزار شد، احكام ويژه‌اي را براي همكاري با نزديكان دولت دريافت كرده‌اند

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark