دوستدار؛ هابرماس؛ و معرکه‌گيران اسلامی! ايراندخت دل آگاه
gooya.com
27-Oct-2010

به تازگی متن فارسی نامه آرامش دوستدار به يورگن هابرماس فيلسوف آلمانی منتشر شده که واکنش‌های گوناگونی به همراه داشته است. اين که آرامش دوستدار به هابرماس چه گفته و هابرماس چه پاسخی داده و پاسخ دوباره آرامش دوستدار به او چه بوده، موضوع اين نوشته نيست. آن چه موجب نگارش اين چند سطر است همانا واکنشی است که از سوی برخی ايرانيان و استادان دانشگاهی صورت گرفته است. استادانی که هر جا می‌نشينند پايه‌های «کرسی»‌هايی را نشان می‌دهند که روشن نشده به حق بر آن نشسته‌اند يا نه. يکی از کسانی که به محض انتشار متن فارسی نامه به ميانه پريده و سروسينه زنان، لب به سخن گشوده، همانا چهره امروز اکران‌های ماهواره‌ای، يعنی جناب اکبر گنجی است. گنجی را خوب می‌شناسم، خوب خوب. با او سر نزاع ندارم ؛ نه با او و نه هيچکسی ديگر. مگر آن که بخواهند پس از سی و دو سال سياه روزی، بازباره راه جوانان را به بيراهه ندانم کاری‌هايشان بکشانند و از آنان همان پشيما... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark