معمايی به نام «رشد اقتصادی ايران»
radiofarda
26-Oct-2010

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید از پايان
جنگ ايران و عراق تا امروز، هيچوقت سابقه نداشته که نرخ رشد اقتصادی ايران،
طی سه سال پی در پی، در چنين سطح پايينی باشد.
 

 خبرگزاری
مهر به نقل از محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ايران، از
نظر رشد اقتصادی در سطح مطلوبی است و رتبه هفدهم دنيا را دارد. با توجه به
گزارش هايی که به تازگی درباره نرخ رشد بسيار پايين اقتصاد ايران منتشر
شده، ارزيابی آقای بهمنی در مورد اين شاخص متکی بر چه آمار و ارقامی است؟

 اين
مطلب شگفت آور را رييس کل بانک مرکزی، آنگونه که خبرگزاری «مهر» ميگويد،
در مراسمی به مناسبت «روز ملی صادرات» مطرح کرده و منبع مورد استناد ايشان
هم، باز به گفته همان خبرگزاری، گزارش های رسمی صندوق بين المللی پول و
بانک جهانی است.

من اين ارزيابی را شگفت آور توصيف کردم، به اين
دليل که از گزارش ها... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark