سیاستهای ویرانگر کنونی را به رفراندوم بگذارید
Kaleme
05-Oct-2010 (4 comments)

چکیده : فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم شما بدون توجه به ما میثاق بین خود و مردم را که رعایت حقوق مردم و حفظ آزادی ها واجرای بدون تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر سر نوشت خودشان است، رعایت کنید. شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد خودتان پرچم سبز را بلند کنید. چه کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید واین شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید! رفراندوم برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Sargord Pirouz

So he loses the election,

by Sargord Pirouz on

So he loses the election, not he wants a referendum? Dream on.


David ET

یا

David ET


 یا دلش خوشه ، ویا همه رو فیلم کرده یا هر دوش

 


kazem0574

As if this regime would allow it!!!

by kazem0574 on

Even if they pretended to have one they make sure its outcome is what they want.

IR is not a democracy, elections ,referendums its all a front for pulling the wool over the nation's eye.


Darius Kadivar

Will His Referendum Include ALL OPTIONS Or Only Jomhurykhahy ?

by Darius Kadivar on