بازداشت دبیرکل و گروهی از اعضای نهضت آزادی ایران
Saham News
01-Oct-2010

گروهی از اعضای نهضت آزادی ایران از حمله ابراهیم یزدی، دبیر کل، مهندس هاشم صباغیان نهضت آزادی امروز بازداشت شدند

به گزارش «میزان خبر» دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل، مهندس هاشم صباغیان از اعضای شورای مرکزی ، دکتر علی اصغر غروی، مسئول شاخه اصفهان، دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی، مسئول شاخه زنجان، ورپایی و مصلحی امروز بعد از ظهر بازداشت شدند.
به گزارش رسیده بازداشت بعضی از افراد همراه با ضرب و شتم بوده است.
گزارشهای تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark