فرهنگ خون و خشونت هولناک ترین ره آورد جمهوری اسلامی
rezapahlavi.org
28-Sep-2010

کشته شدن دکتر عبدالرضا سودبخش، یکی دیگر از استادان دانشگاه، و مرگ و زخمی شدن ده ها تن دیگر در یک عمل تروریستی در مهاباد برای هر ایرانی خبرهایی بس ناگوار و تاثرانگیزاست. من به نوبۀ خویش در اندوه بازماندگانشان شریکم و به آنان، و همۀ هموطنانم، تسلیت می گویم.

 

این رویدادها یک بار دیگر هر ایرانی میهن دوستی را با واقعیتی غیرقابل انکار روبرو کرده است: فضا و فرهنگ خشونتی که با استقرار جمهوری اسلامی بر میهن ما گَرد مرگ پاشیده و در آن جوی خون روان کرده، به یقین روزی سایۀ شوم خود را از سرزمین عزیز ما برخواهد کند. اما تردید نکنیم که چنین روزی تنها هنگامی فراخواهد رسید که نشانی از چنین «جمهوری» برجای نمانده باشد. اگر با هر جنایت فجیعی که در سرزمین ما روی می دهد  و با هر انفجاری که مردمان بی گناه را، نه تنها در ایران که در عراق و لبنان و افغانستان به خاک و خون می کشد، انگشت اتهام همگان جمهوری اس... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark