بر خلاف ادعاى احمدى نژاد، حكم سنگسار تاييد شد
Green Correspondents
27-Sep-2010

محسني اژه اي در اين مورد اظهار داشت: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است يا بايد چهار بار شخص متهم با ميل خود در چهار جلسه مختلف اقرار کند که مرتکب اين گناه شده است که اين مورد بسيار نادر است يا اينکه چهار شاهد عادل در يک جلسه حضور يابند و به آن کيفيتي که شما اطلاع داريد شهادت دهند. آيا اين امر شدني است؟ البته علم قاضي را نيز داريم. در مورد خانم سکينه محمدي آشتياني چنين حکمي صادر شده؛ اما بايد مراحل خود را طي کند. اتهام مقدم بر حد اين خانم، اتهام قصاص او است زيرا قصاص حق‌الناس است. اين پرونده بايد مراحل خود را طي کند و باز هم تاکيد مي‌کنم که مقدم بر حد، قصاص است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark