آقای احمدی نژاد شما راست می گویید یا عکس های کشته شدگان؟
rahesabz / مسیح علی نژاد
24-Sep-2010
جرس: در حالی که محمود احمدی نژاد در نیویورک به خبرنگاران آمریکایی می
گوید هیچ کسی در ایران برای تظاهرات زندانی نشده است و از آزادی در ایران
حرف می زند، همسر علی حسن پور فرزند دو پسر نوجوان می گوید: من واقعا مانده
ام چه بگویم، برایم سوال است واقعا دنیا حرف های احمدی نژاد را باور می
کند؟ همسرم برای اعتراض یا هر چیزی که خود این آقایان نامش را بگذارند به
تظاهرات رفته بود و اتفاقا در راهپیمایی سکوت هم شرکت کرده بود، ولی او را
کشتند و در این یک سال و چند ما رفتار مسوولان با من بگونه ای است که هنوز
فکر می کنم همسرم مجهوال الهویه است.

 

عکس
معروفی  پس از راهپیمایی اعتراض بیست و پنج خرداد به سرعت در اینترنت
منتشر شد که این روزها حتی همان  کاربران اینترنتی هم چندان توانایی دیدن
دوباره آن عکس را ندارند تا چه رسد به شهروندان معمولی ایران که دسترسی به
اینترنت برا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark